11/02/2022

Recognize invasive species! Infographics created to identify invasive plant and animal species

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

In order to promote public awareness of alien plant and animal species common in Latvia, the association “Dabaskoncertzāle” in cooperation with the artist Kristaps Priede developed ten infographics for recognizing alien species. This activity is implemented in the framework of the international project “Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region” (project number: ENI-LLB‑1–077).

The infographics have been developed on the following species:

 • Ponto-Caspian amphipod crustacean (Pontogammarus robustoides);
 • Spinycheek crayfish (Faxonius limosus);
 • Zebra mussel (Dreissena polymorpha);
 • Chinese sleeper (Perccottus glenii);
 • the slug Krynickillus melanocephalus);
 • wild cucumber (Echinocystis lobate);
 • black locust (Robinia pseudoacacia);
 • false spiraea (Sorbaria sorbifolia);
 • large-leaved lupine (Lupinus polyphyllos);
 • low juneberry (Amelanchier spicata).

The Association ” Dabaskoncertzāle ” invites environmental educators, schools, tourism information centers, landowners and managers, as well as other interested parties to use the infographics developed.

The infographics are available for download (JPEG format) here.

The infographics are available for download (pdf format) here.

It is planned that, with the resumption of the “Dabaskoncertzāle” outdoor performances, the developed materials will also be used in the organization of scientific workshops.

Overall, the Partners involved in the international project ” Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region ” paid special attention to 13 invasive plant species and 12 animal species in the cross-border region (the list of species is available on the Dabaskoncertzāle website).

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Dabaskoncertzāle and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Information on the project activities is available on the Dabaskoncertzāle website and the programme website.

10/02/2022

Atpazīsti izvazīvo sugu! Radītas infografikas invazīvo augu un dzīvnieku sugu atpazīšanai

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

Lai veicinātu sabiedrības informētību par Latvijā izplatītām svešzemju augu un dzīvnieku sugām, biedrība “Dabas koncertzāle”, sadarbojoties ar mākslinieku Kristapu Priedi, izstrādāja desmit inforgrafikas svešzemju sugu atpazīšanai. Šī aktivitāte ir īstenota starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (projekta numurs: ENI-LLB‑1–077).

Inforgrafikas ietver šādas invazīvās sugas:

 • sānpelde (Pontogammarus robustoides);
 • dzeloņvaigu vēzis (Faxonius limosus);
 • daudzveidīgā sēdgliemene (Dreissena polymorpha);
 • Rotans (Perccottus glenii);
 • melngalvas mīkstgliemezis (Krynickillus melanocephalus);
 • adatainais dzeloņgurķis (Echinocystis lobate);
 • baltā robīnija (Robinia pseudoacacia);
 • pīlādžlapu sorbārija (Sorbaria sorbifolia);
 • daudzlapu lupīna (Lupinus polyphyllos);
 • vārpainā korinte (Amelanchier spicata).

Biedrība “Dabas koncertzāle” aicina vides izglītotājus, skolas, tūrisma informācijas centrus, zemes īpašniekus un apsaimniekotājus, kā arī citus interesentus izmantot radītās infografikas. 

Plānots, ka, atsākoties “Dabas koncertzāle” brīvdabas performancēm klātienē dabā, izstrādātie materiāli tiks izmantoti arī zinātnisko darbnīcu rīkošanā.

Inforgrafikas lejuplādei (PDF formātā) ir pieejamas te.

Inforgrafikas lejuplādei (JPEG formātā) ir pieejamas te.

Kopumā starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” Partnerorganizācijas īpašu uzmanību veltīja 13 invazīvo augu sugām un 12 dzīvnieku sugām, kas ir raksturīgas pārrobežu reģionā (sugu saraksts ir pieejamas “Dabas koncertzāle” mājas lapā).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga biedrība “Dabas koncertzāle” un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informācija par projekta aktivitātēm biedrības “Dabas koncertzāle” mājaslapā un programmas mājaslapā.

putns-ar-tekstu1

info@dabaskoncerts.lv
© Biedrība "Dabas koncertzāle" 2021