07/12/2020

Pārrobežu reģiona invazīvo sugu saraksts aizsargājamām teritorijām

Projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” iesaistītās valstis – Latvija, Lietuva un Baltkrievija, vienojās par kopīgu pārrobežu reģiona invazīvo sugu sarakstu aizsargājamām teritorijām ar tajā ietvertām 13 augu sugām un 12 dzīvnieku sugām, kuru sastopamība un pārvaldība tiks pētīta. 

Sabiedrība aicināta iesaistīties un ziņot Daugavpils Universitātei par šīm sugām, ja tās manītas šādās 13 pierobežas aizsargājamās teritorijās:

 • Teiču dabas rezervāts,
 • Rāznas nacionālais parks,
 • Dabas parks “Adamovas ezers”,
 • Dabas parks “Aiviekstes paliene”,
 • Dabas liegums “Grebļukalns”,
 • Dabas parks “Sauka”,
 • Dabas liegums “Lubānas mitrājs”,
 • Dabas liegums “Ojatu ezers”,
 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”,
 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”,
 • Dabas liegums “Skujaines un Svētaines ieleja”,
 • Dabas parks “Bauska”,
 • Aizsargājamā aleja “Blankenfeldes muižas aleja”.

Lūdzam ziņas sūtīt uz e‑pastu maksims.balalaikins@biology.lv informāciju par sugu, to atrašanās vietu, pievienojot sugas fotogrāfiju un informāciju par to.

Invazīvo sugu saraksts latviski (pdf): Pārrobežu reģiona Latvija–Lietuva–Baltkrievija kopīgais invazīvo svešzemju sugu saraksts

Invazīvo sugu saraksts angliski (pdf): Common List of invasive alien species for the transboundary region Latvia-Lithuania-Belarus

15/06/2020

Society “Nature Concerthall” is implementing an international project to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region

In May 2020, the society “Dabas koncertzāle” (Nature Concerthall) started implementation of the international project Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region (project number: ENI-LLB‑1–077, programme: The 2014–2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme.

The following seven partners participate in the implementation of the Project:

 • Leading partner — Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Biological Resources (Belarus)
 • National Park “Braslavskije Ozjora”” (Belarus)
 • Nature Conservation Agency (Latvia)
 • University of Daugavpils (Latvia)
 • State Plant Protection Agency of Latvia (Latvia)
 • Directorate of Aukstaitijas National park un Labanoras Regional park (Lithuania)
 • Society “Nature Concerthall” (Latvia)

The objective of the Project is for all seven partners to be involved on the practical level in solving issues related to invasive species, by applying a series of different measures to create to create conditions for reducing the cross-border spread of invasive alien species, thereby preventing their negative impact on cross-border protected territories and give the opportunity for the exchange of experiences. As a result of the Project activities, the quality of management of these species will improve and help to ensure a common good to the public and resolve similar issues by implementing positive changes in systems, and both internal and external procedures for the management of invasive species, thus increasing the skills and capacities of those involved as well as the general public. In order to accomplish this, lists of invasive species with the most damaging species will be developed, modern tools, methodology for monitoring and surveillance will be carried out, monitoring will implemented, dissemination of information will be widespread and public and various organizations will be involved and informed, knowledge and experience will be shared, as well as the actual destruction of the invasive giant hogweed will be done in Latvia, Lithuania and Belarus.

Within the framework of the Project, the society “Nature Concerthall” will implement public information activities par invasive species and their impact on biological diversity, by creating two multi-media events in the open-air (in the Latgale and Zemgale regions of Latvia).

The Project budget totals €560 390,94, of which 90 % or €504 351,84 constitutes financing from the European Neighbourhood instrument and 10 % — project partner co-financing.

The planned financing of the society “Nature Concerthall” dedicated for implementation of the Project is €62 277,00 which includes €56 049,30 financing from the European Neighbourhood instrument, €3 113,85 of Latvia’s national financing and €3 113,85 financing from the society “Nature Concerthall”. 

Project implementation period: 24 months

This publication has been developed with the support of financing from the European Union. The society “Nature Concerthall” is fully responsible for its content and it cannot in any way be considered to reflect the opinions of the European Union. 

Information on the activities of the Project are available on the society “Nature Concerthall’s” webpage as well as on the webpage of the programme.

Download the press release (pdf): EN / LV

15/06/2020

Biedrība “Dabas koncertzāle” īsteno projektu par invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pārrobežu reģionā

2020. gada maijā biedrība “Dabas koncertzāle” uzsāka projekta starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region) īstenošanu (projekta numurs: ENI-LLB‑1–077, programma: “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020. gadam).

Projekta īstenošanā piedalās septiņi partneri:

 • Vadošais partneris — Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs par bioloģiskajiem resursiem (Baltkrievija)
 • Nacionālais parks “Braslavskije ozjora” (Baltkrievija)
 • Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)
 • Daugavpils Universitāte (Latvija)
 • Valsts augu aizsardzības dienests (Latvija)
 • Aukštaitijas Nacionālais parks un Labanoras reģionālais parks (Lietuva)
 • Biedrība “Dabas koncertzāle” (Latvija)

Projekta mērķis visiem septiņiem iesaistītajiem partneriem, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās, kā arī radīs iespēju savstarpēji apmainīties ar pieredzi. Projekta īstenošana uzlabos pārvaldības kvalitāti un palīdzēs nodrošināt kopīgu sabiedrisko labumu un risināt līdzīgas problēmas, ieviešot pozitīvas pārmaiņas sistēmās, procedūrās un iekšējā kārtībā invazīvo sugu pārvaldībā, paaugstinot prasmes un kvalitātes iesaistītajiem un sabiedrībai. Lai to paveiktu, tiks izstrādāti invazīvo sugu saraksti ar bīstamākajām sugām, mūsdienīgi rīki, metodoloģija monitoringa un uzraudzības veikšanai, tiks veikts monitorings, kartēta izplatība, notiks plaša sabiedrības un dažādu organizāciju iesaiste un informēšana, dalīšanās ar zināšanām un gūto pieredzi, kā arī veikta praktiskā iznīcināšana invazīvajam Sosnovska latvānim Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.

Lai to paveiktu, tiks izstrādāti invazīvo sugu saraksti ar bīstamākajām sugām, mūsdienīgi rīki, metodoloģija monitoringa un uzraudzības veikšanai, tiks veikts monitorings, kartēta izplatība, notiks plaša sabiedrības un dažādu organizāciju iesaiste un informēšana, dalīšanās ar zināšanām un gūto pieredzi, kā arī veikta praktiskā iznīcināšana invazīvajam Sosnovska latvānim gan Latvijā, gan Lietuvā un Baltkrievijā. 

Projekta ietvaros biedrība “Dabas koncertzāle” īstenos sabiedrības informēšanas pasākumus par invazīvām sugām un to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, īstenojot 2 multimediālus pasākumus brīvā dabā (Latgalē un Zemgalē). 

Kopējās projekta izmaksas 560 390,94 eiro, no kuriem 90 % jeb 504 351,84 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 10 % projekta partneru līdzfinansējums.

Biedrība “Dabas koncertzāle” plānotais finansējums deleģēto darbību īstenošanai ir 62 277,00 eiro, t.sk. 56 049,30 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 3 113,85 eiro Latvijas valsts finansējums un 3 113,85 eiro biedrības “Dabas koncertzāle” finansējums. 

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga biedrība “Dabas koncertzāle” un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

Informācija par projekta aktivitātēm biedrības “Dabas koncertzāle” mājaslapā un programmas mājaslapā.

Lejupielādēt preses relīzi (pdf): LV / EN

putns-ar-tekstu1

info@dabaskoncerts.lv
© Biedrība "Dabas koncertzāle" 2021