2020. gada maijā biedrība “Dabas koncertzāle” uzsāka projekta starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region) īstenošanu (projekta numurs: ENI-LLB‑1–077, programma: “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020. gadam).

Projekta īstenošanā piedalās septiņi partneri:

  • Vadošais partneris — Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs par bioloģiskajiem resursiem (Baltkrievija)
  • Nacionālais parks “Braslavskije ozjora” (Baltkrievija)
  • Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)
  • Daugavpils Universitāte (Latvija)
  • Valsts augu aizsardzības dienests (Latvija)
  • Aukštaitijas Nacionālais parks un Labanoras reģionālais parks (Lietuva)
  • Biedrība “Dabas koncertzāle” (Latvija)

Projekta mērķis visiem septiņiem iesaistītajiem partneriem, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās, kā arī radīs iespēju savstarpēji apmainīties ar pieredzi. Projekta īstenošana uzlabos pārvaldības kvalitāti un palīdzēs nodrošināt kopīgu sabiedrisko labumu un risināt līdzīgas problēmas, ieviešot pozitīvas pārmaiņas sistēmās, procedūrās un iekšējā kārtībā invazīvo sugu pārvaldībā, paaugstinot prasmes un kvalitātes iesaistītajiem un sabiedrībai. Lai to paveiktu, tiks izstrādāti invazīvo sugu saraksti ar bīstamākajām sugām, mūsdienīgi rīki, metodoloģija monitoringa un uzraudzības veikšanai, tiks veikts monitorings, kartēta izplatība, notiks plaša sabiedrības un dažādu organizāciju iesaiste un informēšana, dalīšanās ar zināšanām un gūto pieredzi, kā arī veikta praktiskā iznīcināšana invazīvajam Sosnovska latvānim Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.

Lai to paveiktu, tiks izstrādāti invazīvo sugu saraksti ar bīstamākajām sugām, mūsdienīgi rīki, metodoloģija monitoringa un uzraudzības veikšanai, tiks veikts monitorings, kartēta izplatība, notiks plaša sabiedrības un dažādu organizāciju iesaiste un informēšana, dalīšanās ar zināšanām un gūto pieredzi, kā arī veikta praktiskā iznīcināšana invazīvajam Sosnovska latvānim gan Latvijā, gan Lietuvā un Baltkrievijā. 

Projekta ietvaros biedrība “Dabas koncertzāle” īstenos sabiedrības informēšanas pasākumus par invazīvām sugām un to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, īstenojot 2 multimediālus pasākumus brīvā dabā (Latgalē un Zemgalē). 

Kopējās projekta izmaksas 560 390,94 eiro, no kuriem 90 % jeb 504 351,84 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 10 % projekta partneru līdzfinansējums.

Biedrība “Dabas koncertzāle” plānotais finansējums deleģēto darbību īstenošanai ir 62 277,00 eiro, t.sk. 56 049,30 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 3 113,85 eiro Latvijas valsts finansējums un 3 113,85 eiro biedrības “Dabas koncertzāle” finansējums. 

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga biedrība “Dabas koncertzāle” un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

Informācija par projekta aktivitātēm biedrības “Dabas koncertzāle” mājaslapā un programmas mājaslapā.

Lejupielādēt preses relīzi (pdf): LV / EN